PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego za rok 2006

Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie została wpisana do rejestru fundacji Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy Sygn. Akt XVI Ns. Rej. F-899/2000 (akt notarialny z dnia 24 lutego 2000 r. rep. A nr 1538/2000). Siedzibą Fundacji jest Miasto Leszno, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, tel. 0-65/ 529-60-64, 529-60-65).

W dniu 19 września 2002 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu nadał Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie numer identyfikacyjny REGON - 411495408 (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia 19.09.2002 r.).

Urząd Skarbowy w Lesznie, ul. Mickiewicza 5 decyzją z dnia 11 października 2002 r. nadał Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ w Lesznie numer identyfikacji podatkowej 697-20-93-618.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2002 r. Nr sprawy XXI Ns. Rej. KRS/12952/2471 zmieniono nazwę "Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie" na nazwę "Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie".

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000153535 z dnia 15 października 2004 r. dokonano wpisu Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jako organizacji pożytku publicznego.

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego tj. Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie określa Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Dział 3, Rubryka 4). Sygnatura sprawy: PO.XXII Ns-Rej.KRS/10142/4206 z dnia 14.10.2004. Uchwała nr 3/2004 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 10 grudnia 2004 r. określa zasady wydatkowania środków finansowych pozyskanych od osób fizycznych i prawnych przez Fundację posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

Dane dot. członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

 1. mgr Zbigniew Mocek - Prezes Zarządu Fundacji
 2. mgr Zdzisław Adamczak - Wiceprezes Zarządu
 3. mgr Zbigniew Haupt - Wiceprezes Zarządu
 4. mgr Zygmunt Osiejewski - Sekretarz Zarządu
 5. inż. Jerzy Szczeszek - Skarbnik Zarządu
 6. mgr inż. Ryszard Pietek - członek Zarządu

Zgodnie z § 5 tekstu ujednoliconego Statutu Fundacji, celem Fundacji jest wspieranie rozwoju działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Zgodnie z § 6 ww. Statutu Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami,
 2. wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu stałej kadry naukowej
 3. udzielanie pomocy materialnej PWSZ w Lesznie,
 4. udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów PWSZ w Lesznie.

Zgodnie z art. 6a Statutu Fundacji działalność określona w § 6 Statutu Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i prowadzona jest nieodpłatnie (-80.30. C szkolnictwo wyższe wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Kompetencje Zarządu określa § 23 tekstu ujednoliconego Statutu Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nie prowadzi działalności gospodarczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Rada i Zarząd Fundacji odbyły 5 posiedzeń (27 styczna, 17 marca, 25 maja, 9 czerwca i 24 listopada), których przedmiotem były sprawy związane z:

 • inicjowaniem praktyk studenckich w rozmowach z samorządami i zakładami pracy,
 • opracowaniem harmonogramu prac i komunikatu do pracowników Uczelni, rodziców studentów i społeczeństwa regionu leszczyńskiego o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego za rok 2005 na konto Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego,
 • przekazaniem do powiatów i gmin regionu leszczyńskiego informacji o ilości studentów na studiach stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych (zaocznych), podyplomowych i kursach w roku akademickim 2005-2006, które były pomocne przy rozmowach dot. współpracy z Uczelnią i Fundacją,
 • przekazaniem przez darczyńców w formie darowizny z inicjatywy Zarządu Fundacji sprzętu do laboratoriów Uczelni,
 • współpracą z urzędami miast i gmin oraz zakładami pracy,
 • pomocą finansową dla Kół Naukowych działających przy Instytutach PWSZ oraz doposażeniem Laboratoriów Instytutów w sprzęt uzyskany od darczyńców w formie darowizny,
 • zatwierdzaniem sprawozdań z działalności Rady i Zarządu Fundacji za rok 2005 (sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz bilans) i przekazanie ich do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego w Warszawie, Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Urzędu Skarbowego w Lesznie (Zeznanie podatkowe CIT-8 i CIT-8/0). Sprawozdania z działalności Fundacji opracowane były w układzie określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529 z późn. zm.).

Z inicjatywy Fundacji i współpracy z Zarządem PCK w Lesznie studenci PWSZ są aktywnymi wolontariuszami PCK i pomagają PCK w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz oddają krew,

W 2006 roku na konto Fundacji wpłynęły od 143 osób wpłaty ze środków pieniężnych przekazanych z 1% podatku dochodowego za rok 2005 na ogólną wartość 15.942,24 zł. Wpłat dokonali pracownicy PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, członkowie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sympatycy Uczelni. Ponadto na konto Fundacji środki finansowe przekazali:

 • PZU S.A. w Lesznie - 6.770,00 zł w formie darowizny z tytułu promocji ubezpieczenia społecznego studentów PWSZ,
 • Urząd Skarbowy (zwrot podatku za 2005 r.) - 512,90 zł,

Ogółem przychody Fundacji za rok 2006 wg stanu na dzień 20.12.2006 r. wyniosły 25.249,55 zł. Jeszcze do końca br. na konto Fundacji środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł ma przekazać Bank PKO S.A. Odział w Lesznie z tytułu składki rocznej jako zbiorowy członek Fundacji, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Zarządem Fundacji a Bankiem PKO S.A. w Lesznie.

W dniu 24 listopada 2006 r. po. Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna w imieniu Urzędu Miasta i Gminy przekazał do Laboratorium Instytutu Rolnictwa PWSZ w Lesznie z inicjatywy Zarządu Fundacji, w formie darowizny trzy mikroskopy Delta Optical Genetic Bino o wartości 3.391,50 zł. Przekazany sprzęt został wpisany do księgi inwentarzowej Uczelni. Na sprzęcie została umieszczona tabliczka z napisem, że jest to dar Fundatora, tj. Urzędu Miasta i Gminy Osieczna. Fakt zakupu sprzętu znalazł swój wyraz w Księdze Darczyńców naszej Uczelni prowadzonej przez Sekcję Administracyjno - Prawną.

Z wpłat 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego dokonano zakupu przez Fundację sprzętu w postaci trzech mikroskopów Delta Optical Genetic Bino do Laboratorium Instytutu Rolnictwa PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie o wartości 3.391,50 zł. Łącznie Laboratorium Instytutu Rolnictwa otrzymało 6 mikroskopów o wartości 6.783,00 zł. Przekazane mikroskopy wykorzystane zostaną do prowadzenia zajęć laboratoryjnych w ramach kształcenia studentów na kierunku "rolnictwo".

Z wpłat 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego dokonano zakupu przez Fundację do Pracowni Mechatronicznej Instytutu Politechnicznego sprzętu w postaci robota mobilnego z osprzętem o wartości 3.295,38 zł oraz sprzętu sterującego opartego na komputerze przenośnym o wartości 5.230,01 zł. Łączna kwota wydatkowana na zakup sprzętu przez Fundację do Pracowni Mechatronicznej Instytutu Politechnicznego wyniosła 8.525,39 zł. Zakupiony sprzęt w doskonały sposób rozszerzy możliwości realizacji prac dyplomowych inżynierskich w Instytucie Politechnicznym oraz w znaczny sposób poprawi proces dydaktyczny realizowany na zajęciach laboratoryjnych odbywających się w Pracowni Mechatronicznej Instytutu Politechnicznego.

Z wpłat 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego udzielono pomocy finansowej dla Koła Naukowe Pedagogów Społecznych przy Instytucie Nauk Edukacyjnych PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w kwocie 926,02 zł na dofinansowanie:

 • konferencji w zamku SIMP w Rydzynie w dniach 17-19 listopada 2006 na temat: Młodzież wobec zagrożeń - wprowadzenie do pomocy pedagogicznej". Środki finansowe w wysokości 526,02 zł przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych dla uczestników warsztatów w liczbie 50 osób, których zadaniem było wykonanie prac związanych z konferencją. Ogółem w konferencji brało udział około 110 osób,
 • baliku andrzejkowego w dniu 29 listopada 2006 w Domu Kultury Kolejarza w Lesznie dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych działających przy szkołach: SP-2, SP-7, SP-9, SP-12, SP-13; dotyczy to dzieci ze środowisk zagrożonych, pochodzących z rodzin ubogich; pieniądze w kwocie 400 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, tj. zeszyty, bloki, pisaki, kredki, długopisy, farby. Plastelina, itp. niezbędnych do przeprowadzenia i organizowania baliku.

Z kwoty 15.942,24 zł uzyskanej z 1% podatku dochodowego wydatkowano w br. 12.842,91 zł. Łączne środki finansowe Fundacji uzyskane od instytucji, zakładów pracy, samorządów i innych sponsorów wynoszą aktualnie 70.121,11 zł.

Łączna kwota zakupionego i przekazanego w drodze darowizny do Laboratoriów Instytutów PWSZ, Studium Języków Obcych i niektórych komórek organizacyjnych z inicjatywy Fundacji i przez Fundację posiadającą status organizacji pożytku publicznego w latach 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 wyniosła 74.213,20 zł. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja działa wyłącznie społecznie, nie zatrudnia żadnych osób i nie przewiduje zatrudnienia, a obsługę działalności administracyjno-prawnej wykonuje Sekretarz Zarządu Fundacji. W Uczelni w gablocie będącej do dyspozycji Rady i Zarządu Fundacji zamieszczone są bieżące informacje o działalności Fundacji.

Został założony i prowadzony jest album ze zdjęciami z posiedzeń Rady i Zarządu Fundacji, na których utrwalone są ważniejsze momenty z działalności Fundacji, a w szczególności przekazanie przez darczyńców sprzętu do Laboratoriów Instytutów PWSZ. Założona została i prowadzona jest księga pamiątkowa darczyńców. Opracowane i zatwierdzone przez Radę i Zarząd Fundacji sprawozdania zamieszczane są na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl prowadzonej przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Polityki Społecznej. Za zgodą kierownictwa Uczelni założona została strona internetowa o treści "Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie" z własnym adresem internetowym www.fundacja.pwsz.edu.pl będąca częścią strony głównej Uczelni. Na ww. stronie zamieszczane będą bieżące informacje o działalności Fundacji. Strona internetowa została założona przy pomocy wicedyrektora Instytutu Politechnicznego PWSZ mgr inż. Karola Józefowicza, nieodpłatnie. W programie działalności Fundacji na rok 2007 przewiduje się między innymi:

 • przekazanie informacji do Prezydenta Miasta Leszna, burmistrzów i wójtów o ilości studentów z poszczególnych miast i gmin, którzy rozpoczęli naukę w Uczelni w roku akademickim 2006-2007, informacja będzie pomocna przy rozmowach z burmistrzami i wójtami w sprawach udzielania pomocy finansowej Uczelni,
 • organizowanie spotkań członków Rady i Zarządu Fundacji i kierownictwa Uczelni z burmistrzami i wójtami oraz przedstawicielami zakładów pracy celem zaprezentowania aktualnej działalności Uczelni i jej perspektyw dalszego rozwoju, omówienie przebiegu praktyk studenckich na terenie gmin i zakładów pracy,
 • włączenie Instytutu Turystyki PWSZ do kontaktu z gminami w sprawie opracowania planów turystycznego zagospodarowania gmin (np. gminy Przemęt, Wijewo, Włoszakowice),
 • przygotowanie apelu do pracowników Uczelni i społeczności lokalnej o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2006 na konto Fundacji, posiadającej status organizacji pożytku publicznego,
 • członkom Rady i Zarządu Fundacji przekazany zostanie wzór harmonogramu spotkań dla odnotowywania miejscowości godzin i miejsca spotkań, w których brali udział.
Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2007Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2008Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2009Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2010Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2011 część 1Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2011 część 2Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2012Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2013Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2014Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2015Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2016Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2017Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie posiadającej status organizacji pożytku publicznego
za rok 2018

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem